skip to Main Content
តម្លៃសិក្សា

កម្មវិធីសិក្សាភាសាអង់គ្លេស

កាលវិភាគសិក្សានិងថ្លៃសិក្សា

កម្មវិធីសិក្សា Pre-kid តារាងតម្លៃ & ម៉ោងសិក្សា
កម្រិតសិក្សា ត្រីមាស ឆមាស ត្រីមាស
100 ម៉ោង
ឆមាស
200 ម៉ោង
Pre-kid 1 – Pre-kid 4 $305 $610
កម្មវិធីសិក្សា Kid តារាងតម្លៃ & ម៉ោងសិក្សា
កម្រិតសិក្សា ត្រីមាស ឆមាស ត្រីមាស
100 ម៉ោង
ឆមាស
200 ម៉ោង
Kid Starter – Kid 4 $305 $610
Kid 5 – Kid 9 $305 $610
Kid 10 to Kid 12 $330 $660
កម្មវិធីភាសាអង់គ្លេសទូទៅ តារាងតម្លៃ & ម៉ោងសិក្សា
កម្រិតសិក្សា ពេញម៉ោង ក្រៅម៉ោង ពេញម៉ោង
100 ម៉ោង
ក្រៅម៉ោង
50 hours
Starter $190 $140
Intro 1 – 3 $210 $160
Level 1 – 3 $230 $180
Level 4 – 6 $250 $190
Level 7a – 7b – 8 $290 $220
Level 9a – 9b – 10 $300 $230
Level 11a – 11b – 12 $300 $230
ថ្នាក់ត្រៀមប្រឡង TOEFL តារាងតម្លៃ & ម៉ោងសិក្សា
250$ Part-time 50 hours
កម្មវិធីសិក្សាកម្រិតឌីប្លូម តារាងតម្លៃ & ម៉ោងសិក្សា
(Semester)
កម្មវិធីសិក្សាកម្រិតឌីប្លូមផ្នែក ភាសាអង់គ្លេសសម្រាប់ពាណិជ្ជកម្ម
(ត្រីមាស១ - ត្រីមាស៤)
$190 50 days
Class Schedule
(Mon-Fri)
កាលវិភាគ (ចន្ទ​-សុក្រ)
ពេញម៉ោង ក្រៅម៉ោង
08:00 am – 10:30 am
02:00 pm – 04:30 pm
05:30 pm – 07:45 pm
08:00 am – 09:00 am
09:30 am – 10:30 am
02:00 pm – 03:00 pm
03:30 pm – 04:30 pm
05:30 pm – 06:30 pm
06:45 pm – 07:45 pm

កម្មវិធីសិក្សាភាសាចិន

កម្រិតសិក្សា តារាងតម្លៃ & ម៉ោងសិក្សា
ពេញម៉ោង ក្រៅម៉ោង
C-Starter 1&2 $160
100 ម៉ោង
$110
50 ម៉ោង
C-Level 1 – 3 $180
100 ម៉ោង
$140
50 ម៉ោង
C-Level 4 – 6 $200
100 ម៉ោង
$150
50 ម៉ោង
C-Level 7 – 9 $210
100 ម៉ោង
$160
50 ម៉ោង
C-Level 10 – 12 $240
100 ម៉ោង
$170
50 ម៉ោង
កាលវិភាគ (ចន្ទ​-សុក្រ) ពេញម៉ោង ក្រៅម៉ោង
08:00 am – 10:30 am
02:00 pm – 04:30 pm
05:30 pm – 07:45 pm
08:00 am – 09:00 am
09:30 am – 10:30 am
02:00 pm – 03:00 pm
03:30 pm – 04:30 pm
05:30 pm – 06:30 pm
06:45 pm – 07:45 pm

* ថ្លៃសេវាផ្សេងទៀតអាចត្រូវបានអនុវត្ត។

Back To Top